Image
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 
    โทร 02-703-0053      
Email:
samutguard_2533@hotmail.co.th
การพัฒนาบุคลากร

เพื่อพัฒนาพนักงานให้สมรถปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยได้อย่างมี ประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้กำหนดการฝึกอบรม ดำเนินการฝึกอบรม และประเมินผลการฝึกอบรม ของพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อนำพาไปสู่ความมีศักยภาพในการให้บริการ โดยกำหนดโปรแกรมการฝึกอบรมไว้ 4 หลักสูตรใหญ่ คือ
- การปฐมนิเทศ พนักงานใหม่
- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
- ระบบรับรองการผ่านมาตรฐานการฝึกอบรม
- ระบบการฝึกอบรมเฉพาะทาง

Slider

Please publish modules in offcanvas position.