Image
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 
    โทร 02-703-0053      
Email:
samutguard_2533@hotmail.co.th
วิธีการควบคุม การรักษาความปลอดภัย
1.แต่งกายสุภาพเรียบร้อยและสะอาด
2.อำนวยความสะดวกรถลูกค้าที่อยู่อาศัยภายในบริเวณและจัดหาที่จอดรถให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
3.แลกบัตรรถบุคคลภายนอกที่มาติดต่อผู้พักอาศัยในอาคารและติดต่อสอบถามเสียก่อนว่าผู้พักอาศัยอนุญาตให้เข้าพบหรือไม่ บัตรที่แลกต้องเป็นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ ยกเว้นนามบัตรห้ามแลก
4.สังเกตผู้ที่มาติดต่อว่าผิดสังเกตหรือไม่ ถ้าผิดสังเกตต้องแจ้งผู้ว่าจ้างทันที
5.ตรวจรถผู้รับเหมาที่มาทำงานภายในอาคารที่พักอาศัยทั้งขาเข้า-ออก ว่า ขาเข้านำอะไรเข้ามาและขาออกนำอะไรออกไปหรือไม ถ้าผิดสังเกตต้องยึดบัตรไว้ก่อนแล้วตรวจสอบจนแน่ใจ
6.ต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อาศัยภายในและผู้มาติดต่อ
7.ถ้ามีการแจ้งเรื่องลูกบ้านส่งเสียงดังควรใช้วิจารณญาณให้ดีแล้วใช้วาจาที่สุภาพในการเจรจาหรือควรไตราตรองในการพูดโดยเฉพาะกรณีคนเมาส่งเสียงดัง
8.ให้เดินตรวจบริเวณลานจอดรถอย่างสม่ำเสมอแล้วสังเกตถึงความผิดปกติที่บริเวณลานจอดรถและรถทุกคันว่ามีความเสียหายต่างๆ เกิดขึ้นหรือไม่ถ้าพบเห็นต้องแจ้งผู้ว่าจ้างทันทีหรือเจ้าของรถทันที
9.การเดินตรวจลานจอดรถห้ามจับต้องรถยนต์กรณีพบเห็นสิ่งผิดปกติกับรถคันดังกล่าวต้องรีบแจ้งเจ้าของรถทันที
10.ถ้าพบวัตถุสิ่งของวางไว้ผิดสังเกตต้องรีบแจ้งเจ้าของอาคารหรือผู้ว่าจ้าง
11.กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยที่จะแก้ไขได้ต้องรีบแจ้ง ผู้ว่าจ้าง สายตรวจบริษัทฯ หรือหน่วยราชการที่ใกล้เคียงทันที เช่น กรณีเกิด เพลิงไหม้ ฆ่าตัวตาย ลักทรัพย์ เป็นต้น
12.ห้ามให้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ หรือของผู้ว่าจ้างกับบุคคลแปลกหน้า
13.ศึกษาแผนผังของอาคารนั้นๆ ถึงความปลอดภัยต่างๆ เช่นทางหนีไฟ ตู้ดับเพลิง สัญญาณเตือนภัยต่างๆและห้องเครื่องภายในอาคาร
14.กรณีมีบุคคลภายนอกให้ไปตามผู้พักอาศัยภายในอาคารห้ามไปตามโดยเด็ดขาด
15.คอยเดินตรวจภายในอาคารที่พักอาศัยอย่างสม่ำเสมอและสังเกตถึงสิ่งผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในอาคาร เช่น มีการทะเลาะวิวาท ขโมยงัดแงะหรือไม่ หรือมีสิ่งของผิดปกติวางตามทางเดินแล้วเช็คดูสายดับเพลองในอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
16.ห้ามพนักงานรักษาความปลอดภัยทำตัวสนิทสนมกับผู้พักอาศัยภายในอาคารหรือไปทำธุระส่วนตัวในห้องของผู้พักอาศัย
17.การเดินตรวจทุกครั้งต้องมีอุปกรณ์ของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้ครบทุกครั้งในการเดินตรวจ เช่น กระบอง ไฟฉาย นกหวีด วิทยุสื่อสาร
18.ห้ามนำ หรือ ให้โอกาสรถรับซื้อของเก่าเข้ามาในอาคารก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างเสียก่อน
19.ห้ามเล่นในเวลาทำง่าน หรือสูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติหน้าที่
20.ห้ามพนักงานรักษาความปลอดภัยนำสิ่งของภายในอาคารนั้นๆ ออกนอกพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างเสียก่อน
21.ห้ามรับสิ่งของจากบุคคลภายนอกในกรณีให้เอื้ออำนวยความสะดวกต่างๆ
Slider

Please publish modules in offcanvas position.