Image
ติดต่อเจ้าหน้าที่ 
    โทร 02-703-0053      
Email:
samutguard_2533@hotmail.co.th
เกี่ยวกับเรา

บริษัท รักษาความปลอดภัย สมุทรการ์ด เซอร์วิส จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 ดำเนินงานมากว่า 28 ปี โดยคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในระบบการรักษาความปลอดภัยให้กับ ชีวิตและทรัพย์สินทั้งในส่วนของภาครัฐบาลและในภาคเอกชนเป็นที่ตั้ง ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเน้นในเรื่องของการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยสถานที่เป็นอย่างดีก่อน ถึงจะส่งออกไปปฏิบัติหน้าที่ตามหน่วยงานหรือสถานที่ต่างๆ ที่เรียกใช้บริการจากบริษัทๆ ทั้งนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้ว่าจ้างที่ใช้บริการอย่างแท้จริง

ในการฝึกอบรมจะเน้นให้บุคลากรของบริษัทฯ เกิดจิตสำนึกในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง และตอกย้ำถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยให้รู้ซึ้งถึงความรับผิดชอบ เอาใจใส่ จดจ่อ เฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาในหน้าที่นั้นๆ ไม่ให้เกิดความบกพร่องเสียหายได้

ในส่วนความรับผิดชอบต่อความไว้วางใจของผู้ว่าจ้างนั้นบริษัทฯสำนึกตลอดว่า ภารกิจของเราจะบรรลุเป้าหมายได้ก็ต่อเมื่องานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้รับการแก้ไขจนกระทั้งผู้ว่าจ้างไว้วางได้สูงสุด กล่าวคือผู้ว่าจ้างหมดห่วง ปลอดกังวลกับเรื่องที่ท่านมอบหมายให้ทาง บริษัท รักษาความปลอดภัย สมุทรการ์ด เซอร์วิส จำกัด ดูแล

Slider
วิสัยทัศน์ขององค์กร

วิสัยทัศน์
(VISION)

เป็นองค์กรชั้นนำในด้านรักษาความปลอดภัย

พันธกิจ
(MISSION)

1.ให้บริการด้านรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพสูง
2.สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
3.นำระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้

เป้าประสงค์
(GOALS)

1.เป็นศูนย์กลางการบริการด้านรักษาความปลอดภัยและเทคโนโลยี
2.เป็นศูนย์บริการทางด้านรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล
3.ภาครัฐและเอกชนมีกรบริการที่ได้มาตรฐานและคุณภาพ
4.เป็นศูนย์กลางจัดการประชุมในภูมิภาค ตลอดจนการให้บริการด้านรักษาความปลอดภัย
5.นำเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานให้ครบวงจร

การบริหารงานบุคคลโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

- หลักนิติธรรม
บริษัท รักษาความปลอดภัย สมุทรการ์ด เซอร์วิส จำกัด ได้ออกกฎระเบียบของบริษัทฯ เพื่อควบคุมพนักงานให้อยู่ในระเบียบวินัยไม่กระทำผิดวินัย และปฏิบัติตามกฎหมายอาญา รัฐธรรมนูญ 2560 และกฎหมายอื่นโดยเคร่งครัด

- หลักคุณธรรม
การยึดมั่นในความถูกต้อง มีการรณรงค์ให้พนักงานของบริษัทฯยึดหลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาตนเอง ซื่อสัตย์จริงใจ ขยัน อดทน และมีระเบียบ
- หลักความโปร่งใส
การเปิดโอกาสให้บุคลากรในบริษัทฯ เสนอความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันตัดสินใจ และแสดงประชามติในเรื่องต่างๆ
-หลักความรับผิดชอบ
การตระหนักในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ หน่วยงาน ผู้ว่าจ้างและสังคม
-หลักความคุ้มค่า
บริษัทฯ บริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างสรรค์ การบริการที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ในสากล สร้างความพึงพอใจและคุ้มค่ากับค่าจ้างการรักษาความปลอดภัย
หลักการมีส่วนร่วม
บริษัทฯเปิดให้บุคคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมและเสนอนโยบายต่างๆเพื่อที่จะนำมาปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

Slider

Please publish modules in offcanvas position.